Zmiany w kręgu spadkobierców i lepsza ochrona dla dzieci dziedziczących długi – zmiana od 15.09.2023 r.

Nowela zmienia zasady dziedziczenia w przypadku, gdy jeden z dziadków spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Chodzi o nowelizację art. 934 § 2 i 3 kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej Zmiany w kręgu spadkobierców i lepsza ochrona dla dzieci dziedziczących długi – zmiana od 15.09.2023 r.

Nowe przepisy – amortyzacja budynku tylko przez 5 lat w gminie o wysokim bezrobociu

Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Pozwoli to zastosować stawkę amortyzacji nawet do 20 proc. rocznie przez 5 lat. Sejm zakończył w czwartek wieczorem prace na ustawą.

Czytaj dalej Nowe przepisy – amortyzacja budynku tylko przez 5 lat w gminie o wysokim bezrobociu

Wyrok NSA z dnia 12.07.2023 r. III FSK 250/23 – ważny wyrok w sprawie podatku od nieruchomości przy najmie

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał istotny wyrok dla przedsiębiorców, którzy czerpią też zyski z najmu długoterminowego. NSA uznał bowiem, że podwyższona stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla działalności gospodarczej nie może być stosowana do budynku czy lokalu mieszkalnego, w którym zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe. I nie ma znaczenia, czy podatnika, czy jego najemcy.

Czytaj dalej Wyrok NSA z dnia 12.07.2023 r. III FSK 250/23 – ważny wyrok w sprawie podatku od nieruchomości przy najmie

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 1

1 lipca 2023 r. zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego, który wprowadzony został w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zastąpił obowiązujący od 20 marca 2020 r. stan epidemii. Powyższe niesie za sobą również bardzo liczne zmiany w obowiązującym nas porządku prawnym. Wobec powyższego, postanowiliśmy przygotować dla Państwa kilka artykułów zawierających opis najważniejszych zmian. W pierwszym wpisie skupiamy się na zmianach istotnych dla pracodawców i pracowników.

Czytaj dalej ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 1

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 3

Dzisiejszy wpis to już trzecia część zapoczątkowanej ostatnio serii wpisów, dot. zmian w prawie polskim wprowadzonych w związku ze zniesieniem stanu epidemicznego w Polsce. Niniejszy wpis skupia się zwłaszcza na zmianach istotnych dla przedsiębiorców, również tych zatrudniających cudzoziemców będących uchodźcami oraz dla samych cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

Czytaj dalej ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 3

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 4

W czwartej i zarazem ostatniej części wpisów dot. zmian w prawie polskim, wprowadzonych w związku ze zniesieniem w dniu 1 lipca 2023 r. stanu epidemicznego w naszym kraju, skupiliśmy się na kolejnych zmianach dot. przedsiębiorców, a w szczególności na zmianach dot. przepisów prawa podatkowego oraz zamówień publicznych. Zapraszamy do lektury.

Czytaj dalej ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 4

WYNAGRODZENIE KIEROWCÓW – ZMIANA W TERMINACH WYPŁATY

W dniu 19.08.2023 r. zmianie ulegnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Poprzez dodanie do ww. ustawy art. 26i, zgodnie z którym w drodze odstępstwa od art. 85 §1 i 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. – w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, może być płatne w dwóch ratach.

Czytaj dalej WYNAGRODZENIE KIEROWCÓW – ZMIANA W TERMINACH WYPŁATY

Komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników – uchwała SN

W dniu 07.07.2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której orzekł, że organ egzekucyjny (komornik) określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego nie można podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług. SN podkreślił, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników.

Uchwała 3 sędziów SN z 7 lipca 2016 r., sygnatura akt III CZP 34/16.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zmienił postanowienie komornika sądowego w ten sposób, że uchylił rozstrzygnięcie w zakresie ustalonego podatku VAT w kwocie 8.426,68 złotych. Kwotę 45 tys. złotych pozostałą do zapłaty zmienił na kwotę 36 tys. złotych. Sąd Rejonowy uznał, że zarzuty dłużników dotyczące zasady obciążenia ich kosztami postępowania egzekucyjnego były bezzasadne, gdyż komornik wszczął postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela oraz w oparciu o przedłożony tytuł wykonawczy. Sąd uznał, że komornik prawidłowo skalkulował opłatę stosunkową przy zastosowaniu stawki 15 proc. od części należności wyegzekwowanej w toku postępowania i w wysokości 5 proc. od pozostałej części należności. Pozostałe składniki kosztów nie były zasadniczo kwestionowane przez dłużników. W ocenie Sądu Rejonowego nieprawidłowo jednak organ egzekucyjny doliczył do kosztów postępowania podatek VAT.

Od 01.10.2015 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej interpretacji ministerstwa. Poprzednio bowiem komornicy byli wyłączeni z VAT. Teraz jest inaczej – do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników mają zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług według Interpretacji Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 roku, czyli usługa jest liczona z VAT w wysokości 23 procent.

Oznacza to, że podstawę opodatkowania należy odjąć od otrzymanej należnej komornikowi kwoty o wartość podatku należnego, obliczonej metodą „w stu”, gdzie każde 100 złotych wynagrodzenia zawiera 18,70 złotych podatku VAT (100 zł x 23%/123%), podstawa opodatkowania wynosi zatem w takim przypadku 81,30 złotych.

Sąd Najwyższy 7 lipca br. podjął uchwałę, zgodnie z którą, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie można podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług. Jak wyjaśniała uchwałę sędzia Katarzyna Tyczka-Rote, to rozstrzygnięcie nie przesądza, czy interpretacja ministra finansów jest prawidłowa. Oznacza tylko tyle, że przy kalkulowaniu opłaty komorniczej nie mogą być przekroczone górne granice tej należności. Jeśli kwota jest należna, to trzeba ją liczyć metodą stu, a nie od stu. Taki pogląd wynika choćby z ustawy o cenach. Jeśli cena pobierana jest w wysokości ustalonej i nie ma wzmianki o pobraniu VAT, to należy przyjąć, że ten podatek jest wliczony w cenę.

Sędzia sprawozdawca zaznaczyła, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników i przekraczać maksymalnych stawek.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie w nowej (wyższej) wysokości

Od 01.01.2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385) przyszłoroczna pensja będzie wyższa o 100 zł i wyniesie 1850 zł.

Czytaj dalej Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie w nowej (wyższej) wysokości

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

W dniu 18.08.2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 05.08.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Nowelizacja wprowadza zasadę in dubio pro tributario, tj. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Czytaj dalej Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie fikcyjnych faktur

W wyroku z dnia 21.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wystawienie fikcyjnej faktury osoby, wobec której zastosowano obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania (sygn. akt P 40/13).

Czytaj dalej Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie fikcyjnych faktur

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

W dniu 17.02.2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), która wprowadzi do polskiej procedury cywilnej elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.), poprzez dodanie dodatkowych przepisów do istniejącego obecnie rozdziału k.p.c. regulującego „tradycyjne” postępowanie wieczystoksięgowe.

Czytaj dalej Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

Ukryte dochody – Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych

W dniu 20.02.2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16.01.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej, której podstawowym celem jest kompleksowe uregulowanie zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Ustawa dostosowuje przepisy ustaw podatkowych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.07.2014 r. (P 49/13) i z dnia 18.07.2013 r. (SK 18/09).

Czytaj dalej Ukryte dochody – Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych

Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 30.01.2015 r. została wydana uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego oznaczona sygnaturą akt III CZP 34/14, w której stwierdzono, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Czytaj dalej Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

Opublikowano przepisy wprowadzające zmiany w zakładaniu spółek z o.o. przez internet

W dniu 05.01.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), która wprowadzi zmiany w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem sieci internet.

Czytaj dalej Opublikowano przepisy wprowadzające zmiany w zakładaniu spółek z o.o. przez internet

Opublikowano przepisy pozwalające na zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez internet

W dniu 05.01.2014 r. zostały opublikowane przepisy umożliwiające zakładanie spółek osobowych za pośrednictwem sieci internet. Po wejściu w życie ustawy z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) już nie tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można założyć korzystając z formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Taka możliwość powstanie także w odniesieniu do spółki jawnej oraz spółki komandytowej.

Czytaj dalej Opublikowano przepisy pozwalające na zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez internet

IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

W dniu 27.11.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 07.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm.

Czytaj dalej IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

W dniu 10.11.2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa wejdzie w życie w dniu 15.12.2014 r. Ustawa wprowadzi do polskiego systemu prawnego instytucję odwróconego kredytu hipotecznego tj. szczególnego rodzaju umowy kredytu, na mocy której bank będzie mógł udostępnić kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian za ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia spłaty tej sumy, wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami, na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy. Ustawa określi zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej umowy.

Czytaj dalej Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

W dniu 13.10.2014 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania przez organy podatkowe przepisów o opłacie skarbowej, w szczególności odnośnie do składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, Minister Finansów wydał interpretację ogólną.

Czytaj dalej Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 19.10.2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232), która wprowadzi istotne zmiany w zamówieniach publicznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem nowelizacji jest podniesienie standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego i zwiększenie dostępności zamówień publicznych dla tej grupy przedsiębiorców oraz propagowanie rozwiązań innowacyjnych.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Straż miejska (gminna) może oskarżać w przypadku odmowy wskazania kierującego pojazdem

Straży miejskiej (gminnej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń, tj. za niewskazanie wbrew obowiązkowi na żądanie uprawnionego organu, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Czytaj dalej Straż miejska (gminna) może oskarżać w przypadku odmowy wskazania kierującego pojazdem

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy dostawie towarów za pośrednictwem kuriera (przewoźnika, spedytora)

Podatnik, dostarczając kupującemu towar za pośrednictwem kuriera, jest zobowiązany jako datę dokonania dostawy na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi, w tym samym momencie podatnik powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Czytaj dalej Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy dostawie towarów za pośrednictwem kuriera (przewoźnika, spedytora)

Szybsze i łatwiejsze rozpoczynianie działalności gospodarczej

W dniu 12.08.2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja dokona zmian w stanie prawnym w zakresie regulacji dotyczących administracyjnych procedur rejestracyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa wejdzie w życie dnia 01.12.2014 r.

Czytaj dalej Szybsze i łatwiejsze rozpoczynianie działalności gospodarczej

Zachowanie terminu do wniesienia odwołania

Do zachowania terminu od wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Czytaj dalej Zachowanie terminu do wniesienia odwołania

Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na kilku nieruchomościach a PCC

Od ustanowienia hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach należy się tylko jeden podatek od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie decyduje ilość nieruchomości, które są nią obciążone, a ilość czynności cywilnoprawnych i ilości wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14.03.2014 r. oznaczonym sygnaturą akt II FSK 683/12. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zajętym w jednej z interpretacji indywidualnych.

Czytaj dalej Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na kilku nieruchomościach a PCC

Zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych – uchwała SN

W dniu 27.03.2014 r. przed Sądem Najwyższym w sprawie III CZP 133/12 zapadła uchwała, w której rozstrzygnięto, w jaki sposób powinien postępować sąd w przypadku zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocznego), który został wniesiony przez adwokata lub radcę prawnego, a który został zwrócony z powodu niedołączenia oświadczenia strony o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Czytaj dalej Zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych – uchwała SN

Zmiany w zasadach odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych

W dniu 01.04.2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 07.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 312), które wprowadzą nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmienią się w związku z tym także przepisy dotyczące odliczania paliwa od tych aut.

Czytaj dalej Zmiany w zasadach odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych

Koszty reprezentacji jako koszt podatkowy – interpretacja ogólna Ministra Finansów

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której przedstawił wyjaśnienia w  sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc., w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) „dalej: updop” oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) „dalej: updof”.

Czytaj dalej Koszty reprezentacji jako koszt podatkowy – interpretacja ogólna Ministra Finansów

Obowiązek odmowy wykonania czynności notarialnej przez notariusza

W dniu 18.12.2013 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, że za czynność notarialną sprzeczną z prawem należy uznać także czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Konsekwencją tej uchwały jest to, iż notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej (np. sporządzenia aktu notarialnego, potwierdzenia dokumentu), jeżeli czynność taka miałaby naruszać zasady współżycia społecznego, nawet jeśli nie jest to czynność sprzeczna z przepisami prawa. Uchwała została opatrzona sygnaturą III CZP 82/2013.

Czytaj dalej Obowiązek odmowy wykonania czynności notarialnej przez notariusza

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 26.12.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 08.11.2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2013 poz. 1513). Nowe przepisy obniżą opłaty egzekucyjne pobierane przez komorników w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, jak również wprowadzą możliwość zwrotu dłużnikowi opłaty egzekucyjnej, jeżeli okaże się, że orzeczenie nie powinno zostać wykonane.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Spółki komandytowo-akcyjne – nowe zasady opodatkowania

W dniu 27.11.2013 r. została opublikowana ustawa z dnia 08.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. 2013 poz. 1387). Ustawa wejdzie w życie w dniu 01.01.2014 r.. Ustawa wprowadza nowe zasady opodatkowania dochodów spółek komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2014 r. zobowiązane do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym będą spółki komandytowo-akcyjne (SKA), a nie ich wspólnicy.

Czytaj dalej Spółki komandytowo-akcyjne – nowe zasady opodatkowania

Oczekiwane zmiany w księgach wieczystych

W dniu 01.12.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 24.05.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013 poz. 941). Wprowadzone przez tę ustawę przepisy umożliwią uprawnionym organom, w tym  komornikom sądowym, wyszukiwanie informacji o księgach wieczystych w centralnej bazie danych o księgach wieczystych przy pomocy systemu informatycznego.

Czytaj dalej Oczekiwane zmiany w księgach wieczystych

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

W dniu 21.11.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291). Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Ustawa wprowadza rozwiązania wspierające przedsiębiorców, poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Czytaj dalej Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Zmiany w kredycie technologicznym dla przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym została uchwalona ustawa z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1240). Ustawa wydłużyła termin, w którym banki komercyjne mogą udzielać przedsiębiorcom kredytu technologicznego oraz premii technologicznej. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ustawa wejdzie w życie w dniu 24.10.2013 r.

Czytaj dalej Zmiany w kredycie technologicznym dla przedsiębiorców

Opodatkowanie przychodu niezgłoszonego przez podatnika – korzystny wyrok TK

W dniu 18.07.2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zasad opodatkowania przychodu niezgłoszonego przez podatnika (sygn. akt SK 18/09). Wyrok został opublikowany w dniu 27.08.2013 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2013 poz. 985). Wyrok ten może stanowić podstawę wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Czytaj dalej Opodatkowanie przychodu niezgłoszonego przez podatnika – korzystny wyrok TK

Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Czas pracy kierowców prowadzących działalność gospodarczą, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe i czas pracy kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe został uregulowany w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1155 z późniejszymi zmianami),. Stosowna regulacja dotycząca kierowców obowiązuje od dnia 16.07.2013 r..

Czytaj dalej Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Korekta podatku od towarów i usług od ubezpieczenia przedmiotu leasingu

W dniu 26.06.2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT3/033/1/101/AEW/13/63224) dotyczącą zwolnienia od podatku od towarów i usług ubezpieczenia towaru stanowiącego przedmiot leasingu. Interpretacja ta została wydana w reakcji na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o..

Czytaj dalej Korekta podatku od towarów i usług od ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Rozwiązanie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia pracy

Strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony w dacie wcześniejszej, niż data rozpoczęcia pracy. Co dzieje się jednak w przypadku, gdy w okresie pomiędzy zawarciem umowy a terminem rozpoczęcia pracy, po stronie pracodawcy wystąpią trudności finansowe pod wpływem których pracodawca podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy.

Czytaj dalej Rozwiązanie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia pracy