IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

W dniu 27.11.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 07.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm.

Czytaj dalej IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

W dniu 10.11.2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa wejdzie w życie w dniu 15.12.2014 r. Ustawa wprowadzi do polskiego systemu prawnego instytucję odwróconego kredytu hipotecznego tj. szczególnego rodzaju umowy kredytu, na mocy której bank będzie mógł udostępnić kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian za ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia spłaty tej sumy, wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami, na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy. Ustawa określi zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej umowy.

Czytaj dalej Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta