Archiwum kategorii: Prawo podatkowe

Komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników – uchwała SN

W dniu 07.07.2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której orzekł, że organ egzekucyjny (komornik) określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego nie można podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług. SN podkreślił, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników.

Uchwała 3 sędziów SN z 7 lipca 2016 r., sygnatura akt III CZP 34/16.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zmienił postanowienie komornika sądowego w ten sposób, że uchylił rozstrzygnięcie w zakresie ustalonego podatku VAT w kwocie 8.426,68 złotych. Kwotę 45 tys. złotych pozostałą do zapłaty zmienił na kwotę 36 tys. złotych. Sąd Rejonowy uznał, że zarzuty dłużników dotyczące zasady obciążenia ich kosztami postępowania egzekucyjnego były bezzasadne, gdyż komornik wszczął postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela oraz w oparciu o przedłożony tytuł wykonawczy. Sąd uznał, że komornik prawidłowo skalkulował opłatę stosunkową przy zastosowaniu stawki 15 proc. od części należności wyegzekwowanej w toku postępowania i w wysokości 5 proc. od pozostałej części należności. Pozostałe składniki kosztów nie były zasadniczo kwestionowane przez dłużników. W ocenie Sądu Rejonowego nieprawidłowo jednak organ egzekucyjny doliczył do kosztów postępowania podatek VAT.

Od 01.10.2015 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej interpretacji ministerstwa. Poprzednio bowiem komornicy byli wyłączeni z VAT. Teraz jest inaczej – do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników mają zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług według Interpretacji Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 roku, czyli usługa jest liczona z VAT w wysokości 23 procent.

Oznacza to, że podstawę opodatkowania należy odjąć od otrzymanej należnej komornikowi kwoty o wartość podatku należnego, obliczonej metodą „w stu”, gdzie każde 100 złotych wynagrodzenia zawiera 18,70 złotych podatku VAT (100 zł x 23%/123%), podstawa opodatkowania wynosi zatem w takim przypadku 81,30 złotych.

Sąd Najwyższy 7 lipca br. podjął uchwałę, zgodnie z którą, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie można podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług. Jak wyjaśniała uchwałę sędzia Katarzyna Tyczka-Rote, to rozstrzygnięcie nie przesądza, czy interpretacja ministra finansów jest prawidłowa. Oznacza tylko tyle, że przy kalkulowaniu opłaty komorniczej nie mogą być przekroczone górne granice tej należności. Jeśli kwota jest należna, to trzeba ją liczyć metodą stu, a nie od stu. Taki pogląd wynika choćby z ustawy o cenach. Jeśli cena pobierana jest w wysokości ustalonej i nie ma wzmianki o pobraniu VAT, to należy przyjąć, że ten podatek jest wliczony w cenę.

Sędzia sprawozdawca zaznaczyła, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników i przekraczać maksymalnych stawek.

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

W dniu 18.08.2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 05.08.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Nowelizacja wprowadza zasadę in dubio pro tributario, tj. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Czytaj dalej Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie fikcyjnych faktur

W wyroku z dnia 21.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wystawienie fikcyjnej faktury osoby, wobec której zastosowano obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania (sygn. akt P 40/13).

Czytaj dalej Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie fikcyjnych faktur

Ukryte dochody – Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych

W dniu 20.02.2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16.01.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej, której podstawowym celem jest kompleksowe uregulowanie zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Ustawa dostosowuje przepisy ustaw podatkowych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.07.2014 r. (P 49/13) i z dnia 18.07.2013 r. (SK 18/09).

Czytaj dalej Ukryte dochody – Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych

IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

W dniu 27.11.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 07.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm.

Czytaj dalej IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

W dniu 13.10.2014 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania przez organy podatkowe przepisów o opłacie skarbowej, w szczególności odnośnie do składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, Minister Finansów wydał interpretację ogólną.

Czytaj dalej Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy dostawie towarów za pośrednictwem kuriera (przewoźnika, spedytora)

Podatnik, dostarczając kupującemu towar za pośrednictwem kuriera, jest zobowiązany jako datę dokonania dostawy na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi, w tym samym momencie podatnik powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Czytaj dalej Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy dostawie towarów za pośrednictwem kuriera (przewoźnika, spedytora)

Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na kilku nieruchomościach a PCC

Od ustanowienia hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach należy się tylko jeden podatek od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie decyduje ilość nieruchomości, które są nią obciążone, a ilość czynności cywilnoprawnych i ilości wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14.03.2014 r. oznaczonym sygnaturą akt II FSK 683/12. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zajętym w jednej z interpretacji indywidualnych.

Czytaj dalej Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na kilku nieruchomościach a PCC

Zmiany w zasadach odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych

W dniu 01.04.2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 07.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 312), które wprowadzą nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmienią się w związku z tym także przepisy dotyczące odliczania paliwa od tych aut.

Czytaj dalej Zmiany w zasadach odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych

Koszty reprezentacji jako koszt podatkowy – interpretacja ogólna Ministra Finansów

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której przedstawił wyjaśnienia w  sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc., w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) „dalej: updop” oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) „dalej: updof”.

Czytaj dalej Koszty reprezentacji jako koszt podatkowy – interpretacja ogólna Ministra Finansów

Spółki komandytowo-akcyjne – nowe zasady opodatkowania

W dniu 27.11.2013 r. została opublikowana ustawa z dnia 08.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. 2013 poz. 1387). Ustawa wejdzie w życie w dniu 01.01.2014 r.. Ustawa wprowadza nowe zasady opodatkowania dochodów spółek komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2014 r. zobowiązane do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym będą spółki komandytowo-akcyjne (SKA), a nie ich wspólnicy.

Czytaj dalej Spółki komandytowo-akcyjne – nowe zasady opodatkowania

Opodatkowanie przychodu niezgłoszonego przez podatnika – korzystny wyrok TK

W dniu 18.07.2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zasad opodatkowania przychodu niezgłoszonego przez podatnika (sygn. akt SK 18/09). Wyrok został opublikowany w dniu 27.08.2013 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2013 poz. 985). Wyrok ten może stanowić podstawę wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Czytaj dalej Opodatkowanie przychodu niezgłoszonego przez podatnika – korzystny wyrok TK

Korekta podatku od towarów i usług od ubezpieczenia przedmiotu leasingu

W dniu 26.06.2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT3/033/1/101/AEW/13/63224) dotyczącą zwolnienia od podatku od towarów i usług ubezpieczenia towaru stanowiącego przedmiot leasingu. Interpretacja ta została wydana w reakcji na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o..

Czytaj dalej Korekta podatku od towarów i usług od ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Strata z odpłatnego zbycia długu stanowiąca koszt podatkowy – uchwała NSA

W dniu 11.06.2012 r. skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał uchwałę rozstrzygającą na korzyść podatników rozbieżność, która zarysowała się w orzecznictwie sądów administracyjnych na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, a która dotyczyła wysokości straty zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności. Uchwała została wydana w sprawie o sygn. I FPS 3/11.

Czytaj dalej Strata z odpłatnego zbycia długu stanowiąca koszt podatkowy – uchwała NSA