Archiwum kategorii: Prasówka

Komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników – uchwała SN

W dniu 07.07.2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której orzekł, że organ egzekucyjny (komornik) określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego nie można podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług. SN podkreślił, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników.

Uchwała 3 sędziów SN z 7 lipca 2016 r., sygnatura akt III CZP 34/16.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zmienił postanowienie komornika sądowego w ten sposób, że uchylił rozstrzygnięcie w zakresie ustalonego podatku VAT w kwocie 8.426,68 złotych. Kwotę 45 tys. złotych pozostałą do zapłaty zmienił na kwotę 36 tys. złotych. Sąd Rejonowy uznał, że zarzuty dłużników dotyczące zasady obciążenia ich kosztami postępowania egzekucyjnego były bezzasadne, gdyż komornik wszczął postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela oraz w oparciu o przedłożony tytuł wykonawczy. Sąd uznał, że komornik prawidłowo skalkulował opłatę stosunkową przy zastosowaniu stawki 15 proc. od części należności wyegzekwowanej w toku postępowania i w wysokości 5 proc. od pozostałej części należności. Pozostałe składniki kosztów nie były zasadniczo kwestionowane przez dłużników. W ocenie Sądu Rejonowego nieprawidłowo jednak organ egzekucyjny doliczył do kosztów postępowania podatek VAT.

Od 01.10.2015 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej interpretacji ministerstwa. Poprzednio bowiem komornicy byli wyłączeni z VAT. Teraz jest inaczej – do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników mają zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług według Interpretacji Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 roku, czyli usługa jest liczona z VAT w wysokości 23 procent.

Oznacza to, że podstawę opodatkowania należy odjąć od otrzymanej należnej komornikowi kwoty o wartość podatku należnego, obliczonej metodą „w stu”, gdzie każde 100 złotych wynagrodzenia zawiera 18,70 złotych podatku VAT (100 zł x 23%/123%), podstawa opodatkowania wynosi zatem w takim przypadku 81,30 złotych.

Sąd Najwyższy 7 lipca br. podjął uchwałę, zgodnie z którą, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie można podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług. Jak wyjaśniała uchwałę sędzia Katarzyna Tyczka-Rote, to rozstrzygnięcie nie przesądza, czy interpretacja ministra finansów jest prawidłowa. Oznacza tylko tyle, że przy kalkulowaniu opłaty komorniczej nie mogą być przekroczone górne granice tej należności. Jeśli kwota jest należna, to trzeba ją liczyć metodą stu, a nie od stu. Taki pogląd wynika choćby z ustawy o cenach. Jeśli cena pobierana jest w wysokości ustalonej i nie ma wzmianki o pobraniu VAT, to należy przyjąć, że ten podatek jest wliczony w cenę.

Sędzia sprawozdawca zaznaczyła, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników i przekraczać maksymalnych stawek.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie w nowej (wyższej) wysokości

Od 01.01.2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385) przyszłoroczna pensja będzie wyższa o 100 zł i wyniesie 1850 zł.

Czytaj dalej Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie w nowej (wyższej) wysokości

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

W dniu 18.08.2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 05.08.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Nowelizacja wprowadza zasadę in dubio pro tributario, tj. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Czytaj dalej Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Ukryte dochody – Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych

W dniu 20.02.2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16.01.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej, której podstawowym celem jest kompleksowe uregulowanie zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Ustawa dostosowuje przepisy ustaw podatkowych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.07.2014 r. (P 49/13) i z dnia 18.07.2013 r. (SK 18/09).

Czytaj dalej Ukryte dochody – Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych

Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 30.01.2015 r. została wydana uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego oznaczona sygnaturą akt III CZP 34/14, w której stwierdzono, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Czytaj dalej Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

Opublikowano przepisy wprowadzające zmiany w zakładaniu spółek z o.o. przez internet

W dniu 05.01.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), która wprowadzi zmiany w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem sieci internet.

Czytaj dalej Opublikowano przepisy wprowadzające zmiany w zakładaniu spółek z o.o. przez internet

Opublikowano przepisy pozwalające na zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez internet

W dniu 05.01.2014 r. zostały opublikowane przepisy umożliwiające zakładanie spółek osobowych za pośrednictwem sieci internet. Po wejściu w życie ustawy z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) już nie tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można założyć korzystając z formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Taka możliwość powstanie także w odniesieniu do spółki jawnej oraz spółki komandytowej.

Czytaj dalej Opublikowano przepisy pozwalające na zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez internet

IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

W dniu 27.11.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 07.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm.

Czytaj dalej IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

W dniu 10.11.2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa wejdzie w życie w dniu 15.12.2014 r. Ustawa wprowadzi do polskiego systemu prawnego instytucję odwróconego kredytu hipotecznego tj. szczególnego rodzaju umowy kredytu, na mocy której bank będzie mógł udostępnić kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian za ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia spłaty tej sumy, wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami, na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy. Ustawa określi zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej umowy.

Czytaj dalej Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

W dniu 13.10.2014 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania przez organy podatkowe przepisów o opłacie skarbowej, w szczególności odnośnie do składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, Minister Finansów wydał interpretację ogólną.

Czytaj dalej Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 19.10.2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232), która wprowadzi istotne zmiany w zamówieniach publicznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem nowelizacji jest podniesienie standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego i zwiększenie dostępności zamówień publicznych dla tej grupy przedsiębiorców oraz propagowanie rozwiązań innowacyjnych.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Straż miejska (gminna) może oskarżać w przypadku odmowy wskazania kierującego pojazdem

Straży miejskiej (gminnej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń, tj. za niewskazanie wbrew obowiązkowi na żądanie uprawnionego organu, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Czytaj dalej Straż miejska (gminna) może oskarżać w przypadku odmowy wskazania kierującego pojazdem

Szybsze i łatwiejsze rozpoczynianie działalności gospodarczej

W dniu 12.08.2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja dokona zmian w stanie prawnym w zakresie regulacji dotyczących administracyjnych procedur rejestracyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa wejdzie w życie dnia 01.12.2014 r.

Czytaj dalej Szybsze i łatwiejsze rozpoczynianie działalności gospodarczej

Oczekiwane zmiany w księgach wieczystych

W dniu 01.12.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 24.05.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013 poz. 941). Wprowadzone przez tę ustawę przepisy umożliwią uprawnionym organom, w tym  komornikom sądowym, wyszukiwanie informacji o księgach wieczystych w centralnej bazie danych o księgach wieczystych przy pomocy systemu informatycznego.

Czytaj dalej Oczekiwane zmiany w księgach wieczystych

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

W dniu 21.11.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291). Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Ustawa wprowadza rozwiązania wspierające przedsiębiorców, poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Czytaj dalej Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Zmiany w kredycie technologicznym dla przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym została uchwalona ustawa z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1240). Ustawa wydłużyła termin, w którym banki komercyjne mogą udzielać przedsiębiorcom kredytu technologicznego oraz premii technologicznej. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ustawa wejdzie w życie w dniu 24.10.2013 r.

Czytaj dalej Zmiany w kredycie technologicznym dla przedsiębiorców

Opodatkowanie przychodu niezgłoszonego przez podatnika – korzystny wyrok TK

W dniu 18.07.2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zasad opodatkowania przychodu niezgłoszonego przez podatnika (sygn. akt SK 18/09). Wyrok został opublikowany w dniu 27.08.2013 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2013 poz. 985). Wyrok ten może stanowić podstawę wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Czytaj dalej Opodatkowanie przychodu niezgłoszonego przez podatnika – korzystny wyrok TK

Korekta podatku od towarów i usług od ubezpieczenia przedmiotu leasingu

W dniu 26.06.2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT3/033/1/101/AEW/13/63224) dotyczącą zwolnienia od podatku od towarów i usług ubezpieczenia towaru stanowiącego przedmiot leasingu. Interpretacja ta została wydana w reakcji na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o..

Czytaj dalej Korekta podatku od towarów i usług od ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Strata z odpłatnego zbycia długu stanowiąca koszt podatkowy – uchwała NSA

W dniu 11.06.2012 r. skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał uchwałę rozstrzygającą na korzyść podatników rozbieżność, która zarysowała się w orzecznictwie sądów administracyjnych na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, a która dotyczyła wysokości straty zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności. Uchwała została wydana w sprawie o sygn. I FPS 3/11.

Czytaj dalej Strata z odpłatnego zbycia długu stanowiąca koszt podatkowy – uchwała NSA