Archiwum kategorii: Prawo cywilne

Komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników – uchwała SN

W dniu 07.07.2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której orzekł, że organ egzekucyjny (komornik) określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego nie można podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług. SN podkreślił, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników.

Uchwała 3 sędziów SN z 7 lipca 2016 r., sygnatura akt III CZP 34/16.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zmienił postanowienie komornika sądowego w ten sposób, że uchylił rozstrzygnięcie w zakresie ustalonego podatku VAT w kwocie 8.426,68 złotych. Kwotę 45 tys. złotych pozostałą do zapłaty zmienił na kwotę 36 tys. złotych. Sąd Rejonowy uznał, że zarzuty dłużników dotyczące zasady obciążenia ich kosztami postępowania egzekucyjnego były bezzasadne, gdyż komornik wszczął postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela oraz w oparciu o przedłożony tytuł wykonawczy. Sąd uznał, że komornik prawidłowo skalkulował opłatę stosunkową przy zastosowaniu stawki 15 proc. od części należności wyegzekwowanej w toku postępowania i w wysokości 5 proc. od pozostałej części należności. Pozostałe składniki kosztów nie były zasadniczo kwestionowane przez dłużników. W ocenie Sądu Rejonowego nieprawidłowo jednak organ egzekucyjny doliczył do kosztów postępowania podatek VAT.

Od 01.10.2015 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej interpretacji ministerstwa. Poprzednio bowiem komornicy byli wyłączeni z VAT. Teraz jest inaczej – do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników mają zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług według Interpretacji Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 roku, czyli usługa jest liczona z VAT w wysokości 23 procent.

Oznacza to, że podstawę opodatkowania należy odjąć od otrzymanej należnej komornikowi kwoty o wartość podatku należnego, obliczonej metodą „w stu”, gdzie każde 100 złotych wynagrodzenia zawiera 18,70 złotych podatku VAT (100 zł x 23%/123%), podstawa opodatkowania wynosi zatem w takim przypadku 81,30 złotych.

Sąd Najwyższy 7 lipca br. podjął uchwałę, zgodnie z którą, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie można podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług. Jak wyjaśniała uchwałę sędzia Katarzyna Tyczka-Rote, to rozstrzygnięcie nie przesądza, czy interpretacja ministra finansów jest prawidłowa. Oznacza tylko tyle, że przy kalkulowaniu opłaty komorniczej nie mogą być przekroczone górne granice tej należności. Jeśli kwota jest należna, to trzeba ją liczyć metodą stu, a nie od stu. Taki pogląd wynika choćby z ustawy o cenach. Jeśli cena pobierana jest w wysokości ustalonej i nie ma wzmianki o pobraniu VAT, to należy przyjąć, że ten podatek jest wliczony w cenę.

Sędzia sprawozdawca zaznaczyła, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników i przekraczać maksymalnych stawek.

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

W dniu 17.02.2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), która wprowadzi do polskiej procedury cywilnej elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.), poprzez dodanie dodatkowych przepisów do istniejącego obecnie rozdziału k.p.c. regulującego „tradycyjne” postępowanie wieczystoksięgowe.

Czytaj dalej Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 30.01.2015 r. została wydana uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego oznaczona sygnaturą akt III CZP 34/14, w której stwierdzono, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Czytaj dalej Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

Opublikowano przepisy wprowadzające zmiany w zakładaniu spółek z o.o. przez internet

W dniu 05.01.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), która wprowadzi zmiany w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem sieci internet.

Czytaj dalej Opublikowano przepisy wprowadzające zmiany w zakładaniu spółek z o.o. przez internet

Opublikowano przepisy pozwalające na zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez internet

W dniu 05.01.2014 r. zostały opublikowane przepisy umożliwiające zakładanie spółek osobowych za pośrednictwem sieci internet. Po wejściu w życie ustawy z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) już nie tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można założyć korzystając z formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Taka możliwość powstanie także w odniesieniu do spółki jawnej oraz spółki komandytowej.

Czytaj dalej Opublikowano przepisy pozwalające na zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez internet

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

W dniu 10.11.2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa wejdzie w życie w dniu 15.12.2014 r. Ustawa wprowadzi do polskiego systemu prawnego instytucję odwróconego kredytu hipotecznego tj. szczególnego rodzaju umowy kredytu, na mocy której bank będzie mógł udostępnić kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian za ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia spłaty tej sumy, wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami, na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy. Ustawa określi zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej umowy.

Czytaj dalej Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na kilku nieruchomościach a PCC

Od ustanowienia hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach należy się tylko jeden podatek od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie decyduje ilość nieruchomości, które są nią obciążone, a ilość czynności cywilnoprawnych i ilości wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14.03.2014 r. oznaczonym sygnaturą akt II FSK 683/12. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zajętym w jednej z interpretacji indywidualnych.

Czytaj dalej Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na kilku nieruchomościach a PCC

Zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych – uchwała SN

W dniu 27.03.2014 r. przed Sądem Najwyższym w sprawie III CZP 133/12 zapadła uchwała, w której rozstrzygnięto, w jaki sposób powinien postępować sąd w przypadku zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocznego), który został wniesiony przez adwokata lub radcę prawnego, a który został zwrócony z powodu niedołączenia oświadczenia strony o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Czytaj dalej Zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych – uchwała SN

Obowiązek odmowy wykonania czynności notarialnej przez notariusza

W dniu 18.12.2013 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, że za czynność notarialną sprzeczną z prawem należy uznać także czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Konsekwencją tej uchwały jest to, iż notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej (np. sporządzenia aktu notarialnego, potwierdzenia dokumentu), jeżeli czynność taka miałaby naruszać zasady współżycia społecznego, nawet jeśli nie jest to czynność sprzeczna z przepisami prawa. Uchwała została opatrzona sygnaturą III CZP 82/2013.

Czytaj dalej Obowiązek odmowy wykonania czynności notarialnej przez notariusza

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 26.12.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 08.11.2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2013 poz. 1513). Nowe przepisy obniżą opłaty egzekucyjne pobierane przez komorników w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, jak również wprowadzą możliwość zwrotu dłużnikowi opłaty egzekucyjnej, jeżeli okaże się, że orzeczenie nie powinno zostać wykonane.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Oczekiwane zmiany w księgach wieczystych

W dniu 01.12.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 24.05.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013 poz. 941). Wprowadzone przez tę ustawę przepisy umożliwią uprawnionym organom, w tym  komornikom sądowym, wyszukiwanie informacji o księgach wieczystych w centralnej bazie danych o księgach wieczystych przy pomocy systemu informatycznego.

Czytaj dalej Oczekiwane zmiany w księgach wieczystych