Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 19.10.2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232), która wprowadzi istotne zmiany w zamówieniach publicznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem nowelizacji jest podniesienie standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego i zwiększenie dostępności zamówień publicznych dla tej grupy przedsiębiorców oraz propagowanie rozwiązań innowacyjnych.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Zachowanie terminu do wniesienia odwołania

Do zachowania terminu od wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Czytaj dalej Zachowanie terminu do wniesienia odwołania

Tajemnica przedsiębiorstwa a przetarg publiczny

Zamówienia publiczne są tą dziedziną wykonywania władzy publicznej, w której szczególną rolę odgrywa jawność. Jawność przejawia się między innymi w tym, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm., dalej zwana: „ustawa”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Czytaj dalej Tajemnica przedsiębiorstwa a przetarg publiczny