Korekta podatku od towarów i usług od ubezpieczenia przedmiotu leasingu

W dniu 26.06.2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT3/033/1/101/AEW/13/63224) dotyczącą zwolnienia od podatku od towarów i usług ubezpieczenia towaru stanowiącego przedmiot leasingu. Interpretacja ta została wydana w reakcji na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o..

Przed wydaniem powyższego wyroku przez ETS, leasingodawcy kierowali się uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.11.2010 r. (sygn. aktu I FPS 3/10, dalej: „uchwała NSA”), zgodnie z którą podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Do wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu leasingu doliczany był koszt ubezpieczenia pojazdu, a następnie suma tych dwóch składników była opodatkowywana podatkiem od towarów i usług.

W dniu 17.01.2013 r. zapadł wyrok przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (sygn. C-224/11, dalej: „wyrok ETS”), zgodnie z którym usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu, co do zasady, stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania podatkiem VAT. Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej przedstawił wyjaśnienia dotyczące konsekwencji wyroku ETS dla podatników.

Najistotniejsze skutki w zakresie rozliczenia podatku należnego i naliczonego przez leasingodawców:

  1. jeżeli leasingodawca zastosował się do uchwały NSA i wystawił fakturę korygującą opodatkowując usługę ubezpieczenia leasingu tak jak usługę leasingu i wynikający z tej korekty podatek VAT został przeniesiony na leasingobiorcę – leasingodawca może ponownie wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej, pod warunkiem uprzedniego zwrotu leasingobiorcy części ceny odpowiadającej kwocie doliczonego mu wcześniej podatku VAT,
  2. jeżeli leasingodawca zastosował się do powyższej uchwały NSA i wystawił fakturę korygującą opodatkowując usługę ubezpieczenia leasingu tak jak usługę leasingu i faktura korygująca uwzględnia kwotę brutto, czyli cena pozostała bez zmian i tym samym leasingodawca przyjął na siebie ciężar podatku korygowanej części – leasingodawca może wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej,
  3. jeżeli leasingodawca przejął na siebie ciężar podatku i uiścił podatek VAT i nie udokumentował tej zmiany fakturą korygującą – leasingodawca może skorygować podatek VAT i rozliczyć tę korektę albo w bieżącej deklaracji podatkowej, albo poprzez skorygowanie deklaracji podatkowej, w której ujął pierwotne rozliczenie.

W zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego przez leasingodawców, minister za dopuszczalne uznał bądź skorygowanie podatku na bieżąco, bądź też poprzez odpowiednie przyporządkowanie sprzedaży z każdego roku, w drodze dokonania zmian w odliczeniach wynikających z właściwego skorygowania współczynnika proporcji. Wybór metod należy do leasingodawcy.

Ewentualne działania leasingobiorców w zakresie rozliczenia podatku naliczonego będą uzależnione od faktu otrzymania przez nich faktur korygujących wystawionych przez leasingodawcę. W przypadku otrzymania takich faktur, leasingobiorcy są zobowiązani do dokonania korekty podatku naliczonego w bieżącej deklaracji podatkowej.