Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn

W dniu 22.01.2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 22.11.2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 19). Nowelizacja rozszerzy grupę osób uprawnionych do ulgi mieszkaniowej w związku z otrzymaniem spadku.

W treści ustawy uzupełniono przepisy intertemporalne ustawy zmieniającej z 2006 r. w zakresie dotyczącym uwzględnienia prawa do ulgi mieszkaniowej osób zaliczanych do III grupy podatkowej. W myśl dodanego przepisu, osobie zaliczanej do III grupy podatkowej, która do dnia 31.12.2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi mieszkaniowej, na zasadach obowiązujących przed dniem 01.01.2007 r., jeżeli po dniu 31.12.2006 r. nabyła w drodze spadku po tym spadkodawcy budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej, prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

W celu umożliwienia skorzystania z prawa do ulgi podatnikom, w stosunku do których wysokość zobowiązania podatkowego została już ustalona, przewidziano także możliwość wznowienia postępowania podatkowego. Termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania upływa w dniu 31.12.2014 r.

W przypadku wznowienia postępowania w powyższych sprawach nie będzie znajdował zastosowania przepis Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia.

Podstawowym celem nowelizacji jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05.07.2011 r., który został wydany w sprawie o sygn. akt P 36/10). W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność pominięcia przez ustawodawcę w ustawie z dnia 16.11. 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, które polegało na nieuwzględnieniu przez ustawodawcę ulgi podatkowej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, która do dnia 31.12.2006 r. sprawowała opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy.