Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

W dniu 18.08.2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 05.08.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Nowelizacja wprowadza zasadę in dubio pro tributario, tj. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

W ustawie z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) w art. 2a zostanie dodana zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Nowelizacja uchyli również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym osób prawnych dotyczące kasowego rozliczenia nieuregulowanych w terminie płatności faktur w podatkach dochodowych. Zgodnie z tymi przepisami, które obowiązywały od 01.01.2013 r., w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu i nieuregulowania tych kwot w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Nowelizacja zmieni także zasady dokonywania kontroli przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.). Kontrole będą mogły być prowadzone – za zgodą lub na wniosek kontrolowanego – w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego. Natomiast gdy dokumentacja jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie jej w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić wykonywanie przez kontrolowanego działalności gospodarczej.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.