Spółki komandytowo-akcyjne – nowe zasady opodatkowania

W dniu 27.11.2013 r. została opublikowana ustawa z dnia 08.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. 2013 poz. 1387). Ustawa wejdzie w życie w dniu 01.01.2014 r.. Ustawa wprowadza nowe zasady opodatkowania dochodów spółek komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2014 r. zobowiązane do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym będą spółki komandytowo-akcyjne (SKA), a nie ich wspólnicy.

Wspólnicy tych spółek będą opodatkowani z tytułu wypłat z zysku dokonywanych przez spółkę. Jednak w przypadku wypłat z zysku otrzymywanych przez komplementariuszy takiej spółki w ustawie przewidziano mechanizm zmierzający do wyeliminowania dwóch poziomów opodatkowania. Podatek od przychodów uzyskanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zysku spółki będzie pomniejszony o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki obliczonego w roku podatkowym. Przepisy te będą miały zastosowanie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r.