Opłata za użytkowanie wieczyste w pierwszych trzech latach po jej aktualizacji

Sąd Najwyższy wyjaśnił sposób obliczania wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w pierwszych trzech latach po aktualizacji w przypadku, gdy wysokość zaktualizowanej opłaty przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość opłaty, która obowiązywała przed aktualizacją.

W uchwale oznaczonej sygnaturą III CZP 110/12 z dnia 28.02.2013 r. Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty, użytkownik wieczysty w drugim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę dwukrotności dotychczasowej opłaty i połowy nadwyżki ponad dwukrotność tej opłaty, a w trzecim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (art. 77 ust. 2a zdanie drugie i trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Przykładowo, w roku 2012 opłata za użytkowanie wieczyste wynosiła 1.000 zł. W wyniku aktualizacji od roku 2013 opłata ta wzrosła do kwoty 2.500 zł. Zgodnie z powyższych rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do wnoszenia opłat w następujących wysokościach:

  • w 2013 r. [I rok] – 2.000 zł (dwukrotność dotychczasowej opłaty),
  • w 2014 r. [II rok] – 2.250 zł (suma dwukrotności dotychczasowej opłaty i połowy nadwyżki ponad dwukrotność),
  • w 2015 r. [III rok] – 2.500 zł (suma opłaty ustalonej w II roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty).

W ten sposób w trzecim roku od aktualizacji opłata osiągnie wysokość wynikającą z aktualizacji.

Powyższe stanowisko jest zbieżne ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w formie komunikatu nr 2 (300) z dnia 06.12.2011 r. pt.: „Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego”.

Uchwała jest wiążąca w tej sprawie, w której została wydana. Uchwała została wydana w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości.