Rachunki bankowe nieaktywne – zmiana od 1 stycznia 2016 r.

W dniu 01.07.2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 09.10.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. 2015 poz. 1864). Nowelizacja ma za zadanie uregulowanie problematyki rachunków nieaktywnych (tzw. rachunków uśpionych).

Nowelizacja nakłada na banki obowiązek poinformowania – w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku – o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. W przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał taką dyspozycję, bank będzie miał obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wskazanych przez posiadacza rachunku osób o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Nowelizacja zawiera także nowe regulacje dotyczące rozwiązywania umowy rachunku bankowego. Zgodnie z tymi przepisami umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie ulegać rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku.