Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

W dniu 17.02.2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), która wprowadzi do polskiej procedury cywilnej elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.), poprzez dodanie dodatkowych przepisów do istniejącego obecnie rozdziału k.p.c. regulującego „tradycyjne” postępowanie wieczystoksięgowe.

Obowiązek składania wniosków w e.p.w. będą mieli notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych.

Notariusz będzie miał obowiązek złożenia wniosku drogą elektroniczną w każdym przypadku, gdy sporządza akt notarialny, który wywołuje potrzebę ujawnienia nowego stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej. Obowiązek ten powinien być przez notariusza wykonany niezwłocznie, nie później niż w dniu dokonania czynności.

Komornicy oraz naczelnicy urzędów skarbowych będą mieli obowiązek składania wniosków w e.p.w. w zakresie wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości oraz wpisu o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a także wykreślenia powyższych wpisów. Nadto komornik będzie miał obowiązek złożenia w formie elektronicznej również wniosku o ujawnienie przyłączenia się wierzycieli do uprzednio wszczętej egzekucji.

Chwilą wpływu wniosku do właściwego sądu będzie skuteczne złożenie elektronicznego formularza urzędowego w systemie informatycznym. System odnotuje dokładnie datę dzienną, jak również godzinę, minutę i sekundę wpływu wniosku. System informatyczny automatycznie umieści wzmiankę o wniosku w treści księgi wieczystej.

Opublikowana ustawa wprowadza nadto szereg innych zmian w postępowaniu cywilnym – w tym regulujących składanie i doręczanie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz zmiany w zakresie postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ustawa nowelizuje również ustawę z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawę z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, ustawę z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, ustawę z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawę z dnia 14.02.2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, które to zmiany mają dostosować system prawny do zmian wprowadzonych do k.p.c.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 9 miesięcy od ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w zakresie postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.