Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

W dniu 10.11.2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa wejdzie w życie w dniu 15.12.2014 r. Ustawa wprowadzi do polskiego systemu prawnego instytucję odwróconego kredytu hipotecznego tj. szczególnego rodzaju umowy kredytu, na mocy której bank będzie mógł udostępnić kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian za ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia spłaty tej sumy, wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami, na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy. Ustawa określi zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej umowy.

Zgodnie z ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym:

1) do oferowania umów odwróconego kredytu hipotecznego uprawnione będą banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe;

2) kredytobiorcami będą mogły być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, osoby fizyczne, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w takim prawie, jak również osoby fizyczne, którym przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości lub udział w takim prawie;

3) obok zabezpieczenia w postaci hipoteki kredytodawcy będzie przysługiwało, przez ujawnienie w księdze wieczystej, roszczenie o przeniesienie na jego rzecz prawa do nieruchomości przysługującego kredytobiorcy;

4) kredytodawca nie będzie mógł uzależnić zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego od zawarcia innych umów, z wyjątkiem umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych nieruchomości lub lokalu, do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

5) wysokość udostępnionych na podstawie umowy odwróconego kredytu hipotecznego środków pieniężnych będzie ustalana w oparciu o wartość rynkową nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy, lub do której kredytobiorcy przysługuje prawo użytkowania wieczystego, lub lokalu, do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na których kredytobiorca ustanowi zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego – wartość rynkowa nieruchomości lub lokalu będzie szacowana przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

6) wypłata kwoty odwróconego kredytu hipotecznego następować będzie jednorazowo albo w ratach;

7) ustawa przewiduje obowiązek dostarczenia (w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy) kredytobiorcy formularza informacyjnego zawierającego istotne informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego, w tym między innymi: kwota kredytu i sposób jej ustalenia (w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości), sposób ustalania wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, wysokość i sposób płatności innych kosztów (w tym prowizji, opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku czy kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu) oraz zasady rozliczenia kredytu;

8) kredytobiorca będzie mógł w każdym czasie spłacić odwrócony kredyt hipoteczny w całości bądź w części, a spłacie będzie podlegała suma wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, odsetek oraz innych kosztów niezapłaconych przez kredytobiorcę przed spłatą kredytu, należnych do dnia spłaty; w przypadku spłaty przez kredytobiorcę całkowitej kwoty do zapłaty (kwoty kredytu z odsetkami i innymi opłatami) lub jej części bank nie będzie pobierał prowizji;

9) kredytobiorca będzie mógł w każdym czasie wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego, z zachowaniem terminu 30-dniowego;

10) kredytodawca będzie mógł rozwiązać umowę odwróconego kredytu hipotecznego – okres wypowiedzenia w takim przypadku będzie wynosił 30 dni; przypadki, kiedy bank będzie mógł wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego zostały określone enumeratywnie ustawie; może to nastąpić np. w razie gdy: została wszczęta egzekucja z nieruchomości lub prawa stanowiących zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank, kredytobiorca przeniósł na osoby trzecie własność nieruchomości bez zgody banku, jeżeli umowa kredytu przewidywała taki obowiązek, wartość nieruchomości uległa istotnemu zmniejszeniu z przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę;

11) całkowita kwota do zapłaty stanie się wymagalna z upływem okresu wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego bądź z upływem roku od dnia śmierci kredytobiorcy;

12) jeżeli spadkobiercy kredytobiorcy, w terminie 12 miesięcy od dnia jego śmierci, dokonają spłaty całkowitej kwoty do zapłaty, roszczenie banku o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego wygaśnie;

13) jeżeli spadkobiercy nie zdecydują się na dokonanie spłaty odwróconego kredytu hipotecznego, nastąpi przeniesienie  na  rzecz  banku  własności  nieruchomości  lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub prawa użytkowania wieczystego stanowiących zabezpieczenie hipoteczne, z tym, że roszczenie o przeniesienie tych praw stanie się wymagalne z dniem wymagalności całkowitej kwoty do zapłaty, tj. po upływie roku od daty śmierci kredytobiorcy;

14) odpowiedzialność kredytobiorcy, jak również jego spadkobierców, ograniczona została do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu stanowiących zabezpieczenie hipoteczne umowy odwróconego kredytu hipotecznego; kredytodawca będzie mógł zażądać zaspokojenia z innych składników majątku kredytobiorcy lub jego spadkobierców jedynie wyjątkowo, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ustawie i to pod warunkiem, że zaspokojenie z nieruchomości będzie niemożliwe lub możliwe jedynie częściowo oraz do wysokości kwoty, o jaką została zmniejszona wartość nieruchomości lub w wysokości różnicy między kwotą uzyskaną z egzekucji a całkowitą kwotą kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami;

15) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci kredytobiorcy bank zamieści na swojej stronie internetowej ogłoszenie zawierające dane kredytobiorcy oraz informacje o kredycie i możliwości oraz terminie dokonania rozliczenia kredytu; informacja taka będzie przekazywana również na piśmie osobom wskazanym w umowie przez kredytobiorcę; w przypadku niedokonania spłaty kredytu na rzecz banku będzie zawierana umowa o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie udzielonego kredytu;

16) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie, bank zleci rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości, zaś w terminie 30 dni od dnia sporządzenia operatu szacunkowego bank zwróci osobom uprawnionym zgodnie z ustawą kwotę pieniężną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością rynkową, a całkowitą kwotą do zapłaty, bądź powiadomi te osoby, że wartość jego wierzytelności jest wyższa od wartości rynkowej.

Ustawa określi elementy, które powinna zawierać umowa odwróconego kredytu hipotecznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.