Opublikowano przepisy pozwalające na zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez internet

W dniu 05.01.2014 r. zostały opublikowane przepisy umożliwiające zakładanie spółek osobowych za pośrednictwem sieci internet. Po wejściu w życie ustawy z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) już nie tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można założyć korzystając z formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Taka możliwość powstanie także w odniesieniu do spółki jawnej oraz spółki komandytowej.

Zawarcie umowy. Zawarcie umowy spółki jawnej lub spółki komandytowej będzie mogło nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca umowy i będzie wymagało wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym weryfikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zwany dalej jako: „bezpieczny podpis”). Umowa spółki zostanie zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich bezpiecznymi podpisami wspólników.

Zmiana umowy. Zmiana umowy spółki jawnej lub spółki komandytowej, która została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, będzie mogła zostać dokonana przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki, który zostanie udostępniony w systemie teleinformatycznym. Zmiana umowy spółki będzie możliwa w odniesieniu do postanowień zmiennych umowy spółki lub adresu spółki. Zostanie także udostępniony wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o ustanowieniu prokury, jak również wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki. Podjęcie każdej z powyższych uchwał będzie wymagało wypełnienia wzorca uchwały w systemie oraz opatrzenia uchwały bezpiecznym podpisem. Uchwała będzie równoznaczna z uchwałą w formie pisemnej. Wzorce uchwał, które będą wykonywane w systemie teleinformatycznym określi Minister Sprawiedliwości.

Wkład wspólnika. W przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy wkład wspólnika będzie mógł być wyłącznie pieniężny. Poza zakresem dopuszczalnych wkładów pozostały te, które wymagają szczególnej formy wniesienia lub mają szczególny charakter. W ocenie ustawodawcy możliwość zawiązania spółki z wykorzystaniem wzorca umowy powinna zostać ograniczona do najbardziej typowego, rozpowszechnionego i niezbyt skomplikowanego przypadku, a więc w postaci wkładów pieniężnych. Sytuacja, w której sąd rejestrowy musiałby poddawać analizie możliwość wniesienia skomplikowanych, co do określenia zakresu i wartości aportów, kolidowałby z postulatem szybkiego rozpoznawania spraw o wpis takich spółek.

Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej lub spółki komandytowej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, będzie mogło nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia bezpiecznym podpisem.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. W ustawie wyłączono możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Przekształcenie takie będzie możliwe tylko w oparciu o dotychczas obowiązujące zasady, tj. przekształcenie będzie wymagało zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników oraz dostosowania umowy spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.

Wzór podpisu. W ustawie zrezygnowano z obowiązku składania do akt rejestrowych wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki jawnej lub spółki komandytowej. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy obowiązek składania wzorów podpisów przewidziany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksie spółek handlowych jest w rzeczywistości tylko obciążeniem wnioskodawców, bez istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa obrotu.

Opłaty sądowe. Nowelizacja obniży również opłaty pobierane od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Opłata taka będzie wynosić 250 zł (zamiast 500 zł). Zmaleje także opłata stała od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w KRS zmiany dotyczącej spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 200 zł (obecnie 250 zł).

Wejście w życie zmian. W dniu 15.01.2015 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają możliwość zawiązywania z wykorzystaniem wzorca umowy spółek jawnej i komandytowej (i ich rejestrację z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP) oraz składanie do KRS drogą elektroniczną sprawozdań finansowych z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP przez wszystkie podmioty wpisane do tego Rejestru, jak również przepisy ustanawiające niższe opłaty sądowe.

Natomiast w późniejszym terminie, tj. z dniem 01.04.2016 r., wejdą w życie przepisy umożliwiające dokonywanie zmian oraz rozwiązywanie spółek jawnych, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca, a także przewidujące rozszerzenie funkcjonalności profilu zaufanego e-PUAP na pozostałe pisma i dokumenty składane do KRS.