Szybsze i łatwiejsze rozpoczynianie działalności gospodarczej

W dniu 12.08.2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja dokona zmian w stanie prawnym w zakresie regulacji dotyczących administracyjnych procedur rejestracyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa wejdzie w życie dnia 01.12.2014 r.

Nowe rozwiązania umożliwią nadawanie podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS. Numery będą nadawane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego na podstawie danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Głównego Urzędu Statystycznego.

Nadane numery NIP i REGON będą automatycznie zamieszczane w Krajowym Rejestrze Sądowym bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie. Działanie powstającego podmiotu ograniczy się wyłącznie do obowiązku złożenia wniosku o wpis podmiotu do KRS. Informacje o podmiocie zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet danych, z których korzystać będą inne instytucje – US, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między sobą będą mogły wymieniać dane dotyczące przedsiębiorcy.

Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla US, GUS i ZUS, i będą uzupełniane przez podmiot, w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności. Chodzi o m.in. o dane takie, jak: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych, które albo mają charakter danych „wrażliwych”, albo nie są podmiotowi jeszcze znane w chwili rejestracji w KRS. Przedsiębiorca będzie je zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w urzędzie skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS.

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie, aczkolwiek powinny one zostać wprowadzone zdecydowanie wcześniej. Kwestia wymiany informacji o przedsiębiorcach i nadawania im odpowiednich numerów identyfikacyjnych powinna być prowadzona przez powołane instytucje Państwa (US, ZUS, GUS i KRS) i bez udziału przedsiębiorcy, który powinien skupić swe wysiłki głównie na rozwijaniu prowadzonej działalności gospodarczej.