Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Czas pracy kierowców prowadzących działalność gospodarczą, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe i czas pracy kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe został uregulowany w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1155 z późniejszymi zmianami),. Stosowna regulacja dotycząca kierowców obowiązuje od dnia 16.07.2013 r..

Czasem pracy kierowców jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pozostają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu drogowego i wykonują czynności związane z wykonywaniem przewozu towarów. Do czasu pracy kierowców wlicza się czas pozostawania w gotowości do pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.

Tygodniowy czas pracy kierowcy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Czas pracy obowiązuje kierowców prowadzących działalność gospodarczą, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe i kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe niezależnie od liczby podmiotów, na rzecz których wykonują przewóz drogowy, jak również obowiązuje kierowców, jeżeli jednocześnie są zatrudnieni jako kierowcy na podstawie stosunku pracy.

Ewidencję czasu pracy kierowców prowadzących działalność gospodarczą, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe prowadzi ten przedsiębiorca. Z kolei ewidencję czasu pracy kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe prowadzi podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy.

Ewidencję czasu pracy przechowuje się przez okres dwóch lat po zakończeniu okresu nią objętego.

W dniu 16.07.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 05.04.2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2013 poz. 567). Wprowadzenie przepisów regulujących kwestie czasu pracy takich kierowców jest  wdrożeniem do prawa polskiego przepisów dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.03.2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z dnia 23.03.2002 r., str. 35).