IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

W dniu 27.11.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 07.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm.

Istotne zmiany dotyczące przedsiębiorców:

– w Kodeksie pracy – zachowanie przy zmianie pracodawcy, w określonych sytuacjach, ważności orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku – wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby:

a) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy z tym pracodawcą;

b) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

– w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym – wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalono w wysokości: a) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, b) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3,

– w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem) organizowanym przez pracodawcę oraz zwolnienie wartości świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym.

– w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom odprowadzającym wyłącznie składki zdrowotne),

– w ustawie o podatku akcyzowym – wprowadzenie „Wiążącej informacji akcyzowej”, umożliwiającej uzyskanie wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 01.01.2015 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które wejdą w życie z dniem 01.04.2015 r.