Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie w nowej (wyższej) wysokości

Od 01.01.2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385) przyszłoroczna pensja będzie wyższa o 100 zł i wyniesie 1850 zł.

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:

– wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających – pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,

– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu,

– dodatek za pracę w porze nocnej,

– kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.

Zmianie ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.