Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

W dniu 21.11.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291). Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Ustawa wprowadza rozwiązania wspierające przedsiębiorców, poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Z rozwiązań przewidzianych w ustawie będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który zanotuje spadek sprzedaży towarów i usług w określonym w ustawie okresie czasu i w określonej wysokości, nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jak również przedsiębiorca wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Przedsiębiorca, który zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne będzie mógł korzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie, jeżeli zadłużenie z tytułu tych zobowiązań zostało rozłożone na raty i przedsiębiorca terminowo raty te reguluje, lub jeżeli zaleganie w regulowaniu składek powstało w okresie spadku sprzedaży towarów lub usług, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek.

Ustawa przewiduje następujące tytuły wypłat dla przedsiębiorcy występującego z wnioskiem o przyznanie finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy:

  1. świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
  2. świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy,
  3. środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis i spełnia przesłanki określone w regulacjach prawa Unii Europejskiej.

Przyjęte rozwiązania będą chronić miejsca pracy podczas wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawca będzie mógł wprowadzić również obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli takie organizacje nie działają w danej firmie, przedsiębiorca powinien uzgodnić treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi lub z przedstawicielami pracowników.

Wniosek o przyznanie świadczeń z FGŚP przedsiębiorca będzie składał do marszałka województwa, który zweryfikuje poprawność i kompletność złożonej dokumentacji. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na 6 miesięcy. Środki z FGŚP mają być przekazywane na rachunek przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne są dodatkową pomocą udzielaną przedsiębiorcy.

Ustawa zawiera również przepisy dotyczące wsparcia przedsiębiorców dodatkową pomocą z Funduszu Pracy. Chodzi o środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do starosty o dofinansowanie 80 proc. kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wysokość refundacji nie będzie mogła przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W ustawie określono szczegółowo warunki udzielenia tego wsparcia, realizacji szkolenia, niezbędnej dokumentacji oraz rozliczenia się z otrzymanych z Funduszu Pracy środków.