Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 19.10.2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232), która wprowadzi istotne zmiany w zamówieniach publicznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem nowelizacji jest podniesienie standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego i zwiększenie dostępności zamówień publicznych dla tej grupy przedsiębiorców oraz propagowanie rozwiązań innowacyjnych.

Do najistotniejszych zmian należą:

1) ograniczenie stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert; kryterium to jako jedyne kryterium będzie stosowane wyjątkowo i w określonych w ustawie przypadkach, tj. jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, zaś w przypadku zamawiających, którymi są jednostki finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) lub inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli zamawiający dodatkowo wykaże w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia; tym samym zasadą przy ocenie ofert będzie stosowanie kryterium ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia (łącznie), w szczególności takich jak: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji;

2) na wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykazania, że określona informacja stanowi tajemnicę jego przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w przypadku, gdy wykonawca będzie chciał zastrzec, aby taka informacja nie była udostępniana;

3) wykreślenie dwóch przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP – wykluczenie wykonawcy, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub został zobowiązany do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, oraz przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 1a) ustawy PZP – wykluczenie wykonawcy, z którym dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

4) dodanie nowej przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia – zamawiający będzie miał obowiązek wykluczyć wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie; zamawiający jednak musi przewidzieć taką możliwość wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie musiał wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych naruszenie przez wykonawcę obowiązków zawodowych; zamawiający nie będzie mógł natomiast wykluczyć wykonawcy, jeżeli ten udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia;

5) wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów wykonawcy (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot trzeci nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów;

6) wprowadzenie obowiązku wykazania przez wykonawcę, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, co oznacza, że pojawi się konieczność przeprowadzania w tym zakresie postępowania dowodowego w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;

7) zamawiający będzie mógł zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia oferty, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń (o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie inne omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

8) uchylenie przepisu określającego warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, tj. ust. 1a w art. 5 ustawy;

9) dodanie przepisu określającego zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne (określono podstawowe zasady takiego postępowania, a także procedurę publikacji ogłoszeń o takich zamówieniach oraz informacji o udzieleniu zamówienia), tj. art. 5a ustawy.