Tajemnica przedsiębiorstwa a przetarg publiczny

Zamówienia publiczne są tą dziedziną wykonywania władzy publicznej, w której szczególną rolę odgrywa jawność. Jawność przejawia się między innymi w tym, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm., dalej zwana: „ustawa”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy postępowań wszczynanych w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna) lub przesłania zaproszenia do składania ofert (zapytanie o cenę) albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego (negocjacje bez ogłoszenia) lub wynegocjowania postanowień takiej umowy (zamówienie z wolnej ręki).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może dojść do sytuacji, gdy od wykonawcy wymagane będzie ujawnienie informacji, co do których wykonawca podjął starania w celu zachowania ich poufności i stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa. W takim przypadku ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje wyjątek od zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  Zastrzeżenie wykonawcy nie może dotyczyć jednak takich informacji, jak: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Jawnością nie są również objęte negocjacje z wykonawcami dopuszczalne w trybie negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego i negocjacji z ogłoszeniem, ponieważ negocjacje te mają charakter poufny, a żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony udostępniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Poufność tych negocjacji wynika z samej ustawy i nie wymaga składania przez wykonawcę jakiegokolwiek zastrzeżenia.