Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 30.01.2015 r. została wydana uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego oznaczona sygnaturą akt III CZP 34/14, w której stwierdzono, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Uchwała została wydana w odpowiedzi na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i zawarte w tymże wniosku pytanie: czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki? Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego był podyktowany brakiem jednolitej praktyki orzeczniczej w sądach rejestrowych, jak również brakiem jednolitego stanowiska wśród przedstawicieli nauki prawa.

Co istotne, powyższa uchwała nie odnosi się do zasad reprezentacji spółek przez wspólników lub członków zarządu, które zostały określone w kodeksie spółek handlowych lub w umowach spółek, a zgodnie z którymi spółkę (osobową lub kapitałową) może reprezentować wspólnik łącznie z prokurentem albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Z praktyki wiadomo, iż sądy powszechne już stosują się do powyższej uchwały. W przypadku załączenia pełnomocnictwa podpisanego przez prokurenta, który zgodnie z wpisem w rejestrze przedsiębiorców jest uprawniony do działania łącznie z członkiem zarządu, sądy wzywają do uzupełnienia braku formalnego pisma poprzez przesłanie pełnomocnictwa podpisanego zgodnie z reprezentacją spółki z uwzględnieniem powyższej uchwały Sądu Najwyższego.