Opublikowano przepisy wprowadzające zmiany w zakładaniu spółek z o.o. przez internet

W dniu 05.01.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), która wprowadzi zmiany w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem sieci internet.

Do najważniejszym zmian wprowadzonych ustawą należą:

1) podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru spółki z o.o., której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, będzie mogło być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, jeżeli zmiany umowy spółki dokonano przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku gdy zmiany umowy spółki dokonano w formie aktu notarialnego – także wkładami niepieniężnymi;

2) zostanie zniesiony obowiązek składania do akt rejestrowych wzorów podpisów członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zamiast tego zostanie wprowadzony obowiązek dołączania do wniosku o wpis adresów członków zarządu;

3) możliwość dokonania drogą elektroniczną zmiany wspólnika poprzez zawarcie umowy zbycia udziałów w spółce i zgłoszenia zmiany; w tym zakresie wymagane będzie skorzystanie z wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz posłużenie się̨ bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP (zwany dalej jako: „bezpieczny podpis”);

4) w odniesieniu do spółek z o.o. zawiązywanych przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym zostanie wprowadzona możliwość podjęcia uchwały o ustanowieniu prokury oraz o zmianie adresu spółki z wykorzystaniem wzorca. W tym zakresie wymagane będzie skorzystanie z wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym oraz posłużenie się bezpiecznym podpisem;

5) z uwagi na bezpieczeństwo obrotu zostanie ograniczona do 7 dni możliwości funkcjonowania spółki z o.o. zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy i niezarejestrowanej;

6) umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie mogła być zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, w tym również̇ co do wysokości kapitału spółki, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym;

7) jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego dotyczy spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, i zmiana nastąpi przy wykorzystaniu wzorca umowy do oświadczenia dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów oraz oświadczenia nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki i objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej nie stosuje się formy aktu notarialnego – oświadczenia takie będą wymagały złożenia ich w systemie teleinformatycznym i opatrzenia bezpiecznym podpisem;

8) rozwiązanie spółki  z o.o. będzie następowało także w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, w oparciu o uchwałę  wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem.

Wejście w życie zmian. W dniu 15.01.2015 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają możliwość zawiązywania z wykorzystaniem wzorca umowy spółek jawnej i komandytowej (i ich rejestrację z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP) oraz składanie do KRS drogą elektroniczną sprawozdań finansowych z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP przez wszystkie podmioty wpisane do tego Rejestru, jak również przepisy ustanawiające niższe opłaty sądowe.

Natomiast w późniejszym terminie, tj. z dniem 01.04.2016 r., wejdą w życie przepisy umożliwiające dokonywanie zmian oraz rozwiązywanie spółek jawnych, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca, a także przewidujące rozszerzenie funkcjonalności profilu zaufanego e-PUAP na pozostałe pisma i dokumenty składane do KRS.