Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

W dniu 13.10.2014 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania przez organy podatkowe przepisów o opłacie skarbowej, w szczególności odnośnie do składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, Minister Finansów wydał interpretację ogólną.

Najważniejsze tezy zawarte w interpretacji:

1. Ustawodawca połączył obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ze złożeniem pełnomocnictwa w konkretnej sprawie administracyjnej. W konsekwencji, opłacie skarbowej podlega złożenie tego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, który legitymuje określoną osobę do reprezentowania mocodawcy w konkretnej sprawie.

2. W przypadku kilku pełnomocnictw wynikających np. z pionowej struktury przedsiębiorstwa albo udzielenia substytucji, opłacie skarbowej podlega złożenie wyłącznie ostatniego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, na podstawie którego pełnomocnik będzie dokonywał czynności w sprawie w imieniu i z bezpośrednim skutkiem prawnym na rzecz mocodawcyTaka sytuacja ma miejsce w przypadku pełnomocnictw bankowych. Przykładowo: zarząd banku udziela pełnomocnictwa dyrektorowi regionu, który udziela pełnomocnictwa kierownikowi oddziału, a tenże kierownik z kolei udziela pełnomocnictwa pracownikowi tegoż oddziału. W takiej sytuacji opłacie skarbowej będzie podlegało tylko pełnomocnictwo udzielone pracownikowi oddziału, który podpisał dokumenty bankowe (np. zgodę na wykreślenie hipoteki).

2. W przypadku, gdy do działania w konkretnej sprawie umocowanych jest kilka podmiotów i okoliczność ta wynika z jednego dokumentu, to wysokość opłaty skarbowej jest wyznaczana liczbą stosunków pełnomocnictwa – stosunek pełnomocnictwa powstaje pomiędzy mocodawcą i każdym z pełnomocników.

3. W przypadku, gdy mocodawca ustanowił kilku pełnomocników, zobowiązując ich równocześnie do wspólnego działania (pełnomocnictwo łączne, prokura łączna), mimo występowania wielości podmiotów, powstaje jeden stosunek pełnomocnictwa, co oznacza, że złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie takiego pełnomocnictwa podlegać będzie jednej opłacie skarbowej.

4. W sytuacji, gdy przepisy proceduralne umożliwiają jedynie okazanie pełnomocnictwa lub zostaje ono zgłoszone do protokołu, to wobec braku złożenia dokumentu w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej albo sądowym, nie zostaje spełniona przesłanka powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

5. Od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. W przypadku, gdy złożeniu kopii (odpisu) dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) będzie towarzyszyło, wysuwane wobec organu przyjmującego, żądanie (w tym zgłoszone ustnie) poświadczenia jego zgodności z oryginałem, to dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty opłaty skarbowej z tego tytułu.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 13 października 2014 r. nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893.