Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 26.12.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 08.11.2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2013 poz. 1513). Nowe przepisy obniżą opłaty egzekucyjne pobierane przez komorników w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, jak również wprowadzą możliwość zwrotu dłużnikowi opłaty egzekucyjnej, jeżeli okaże się, że orzeczenie nie powinno zostać wykonane.

Nowelizacja wprowadza możliwość zwrotu opłaty uiszczonej komornikowi, jeżeli dłużnik w stosownym terminie wykaże, że orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione tak, że nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Dotychczas to dłużnik ponosił koszty postępowania egzekucyjnego, które nie powinno być przeciwko niemu prowadzone. Na wystąpienie z wnioskiem o uchylenie postanowienia o obciążeniu opłatą lub o jej zwrot dłużnik będzie miał trzy miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia pozbawiającego tytuł wykonawczy wykonalności albo od zdarzenia, przez które straciło moc orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności.

Ustawa obniża również dolną granicę opłaty pobieranej w przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela albo ze względu na jego bezczynność. Po zmianach minimalna opłata komornicza w takich przypadkach zmaleje z 1/10 do 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26.06.2012 r. (sygn. akt P 13/11). W przywołanym wyroku Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w każdym wypadku umorzenia zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego. Trybunał stwierdził, że prowadzi to do sytuacji, w której dłużnik musi zapłacić opłatę od pozostałego do wyegzekwowania świadczenia nawet w przypadku, gdy bezczynność wierzyciela spowodowana była spłatą długu bezpośrednio do jego rąk.