Nowe przepisy – amortyzacja budynku tylko przez 5 lat w gminie o wysokim bezrobociu

Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Pozwoli to zastosować stawkę amortyzacji nawet do 20 proc. rocznie przez 5 lat. Sejm zakończył w czwartek wieczorem prace na ustawą.

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami, przedsiębiorcy będą mogli skrócić okres amortyzacji poprzez stosowanie indywidualnych stawek, jeśli zainwestują w wybudowanie budowli lub budynku na terenie gminy będącej w powiecie, gdzie bezrobocie wynosi co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 100 proc.

Przy czym jeśli stopa bezrobocia w powiecie wynosi od 120 proc. do 170 proc. średniej krajowej, to okres amortyzacji budynku czy budowli nie może być krótszy niż 10 lat, zaś jeśli bezrobocie przekracza 170 proc. średniej krajowej, to okres amortyzacji zostaje skrócony do co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z ustawą, spełnienie tych warunków ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno z następujących zdarzeń:

  1. uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę;
  2. upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu;
  3. środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku gdy budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia. 

Ustawa stanowi, że preferencja jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Będą oni mogli indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika.

Będzie to możliwe, gdy:

  1.  nieruchomość znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. stopy bezrobocia w kraju, oraz
  2.  dochód na mieszkańca gminy jest niższy niż 100 proc. dochodu na mieszkańca dla kraju.

Projekt zakłada, że dla nieruchomości znajdujących się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

  1. od 120 proc. do 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie mógł być krótszy niż 10 lat,
  2. powyżej 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie mógł być krótszy niż 5 lat.

Zgodnie z ustawą, preferencja stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy de minimis.

Teraz ustawa trafi do prezydenta do podpisu.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady 1 stycznia 2024 r.