ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 2

W związku z zapoczątkowaną na łamach blogu serią wpisów, dot. zmian w przepisach prawa polskiego, związanych ze zniesieniem stanu epidemicznego w naszym kraju, poniżej przygotowaliśmy dla Państwa dalszą dawkę wiedzy w tym zakresie. Życzymy miłej lektury.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorstw lub podjęcia innych działań wyłączających odpowiedzialność z tytułu niezłożenia takiego wniosku, od dnia 1 lipca 2023 r., biegnie od nowa. Informacja ta ma szczególne znaczenie dla członków zarządu z uwagi na ich odpowiedzialność odszkodowawczą.

Umowa o zakazie konkurencji

W okresie obowiązywania stanu epidemii i stanu epidemicznego ustawodawca na podstawie tzw. przepisów Covidowych wprowadził możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji przez strony tej umowy, po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy oświadczenie usług. Z dniem 1 lipca 2023 r. wracamy do stanu prawnego przed wejściem życie przepisów Covidowych. Strony ww. umowy nie będą miały już możliwości jej wypowiedzenia, chyba że taką możliwość przewiduje sama umowa. W innym przypadku strony nie będą mogły podejmować działalności konkurencyjnej do upływu okresu, na który umowa została zawarta.

Limit odpraw

Powrót do ówcześnie obowiązującego limitu obowiązkowych odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy. Mianowicie, od 1 lipca 2023 r. limit ten ponownie wynosi 15-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Fundusz zakładowy

Z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpiło wznowienie zawieszonych w trakcie stanu epidemii i stanu epidemicznego obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu socjalnym, tj. tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych.