ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 3

Dzisiejszy wpis to już trzecia część zapoczątkowanej ostatnio serii wpisów, dot. zmian w prawie polskim wprowadzonych w związku ze zniesieniem stanu epidemicznego w Polsce. Niniejszy wpis skupia się zwłaszcza na zmianach istotnych dla przedsiębiorców, również tych zatrudniających cudzoziemców będących uchodźcami oraz dla samych cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy

Skrócenie terminu na zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy. Termin ten, który w czasie obowiązywania stanu epidemii i stanu epidemicznego wynosił 14 dni, skrócony został do 7 dni.

Doręczanie korespondencji

Nieodebranie pisma podlegającego doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, którego termin odbioru określony w awizo przypadł w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, nie mogło zostać uznane za doręczone w okresie obowiązywania tych stanów oraz przed upływem 14 dni od dnia ich zniesienia. Z dniem 1 lipca 2023 r. przywrócona zostaje tzw. fikcja doręczeń, zgodnie z którą za doręczone uznaje się pismo wysłane za pośrednictwem poczty po upływie 7 dni od ich ponownego awizowania. Wobec powyższego w dniu 15 lipca 2023 r. uznaje się za doręczone wszystkie pisma, które w ww. okresie traktowane były jako niedoręczone. Powyższe dot. m.in. takich dokumentów jak doręczane za pośrednictwem poczty: oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę czy świadectwo pracy.

Dokumenty pobytowe

Z dniem 1 sierpnia 2023 r. upływa ważność dokumentów pobytowych, którymi są m.in. zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa, zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej, wiza krajowa, wiza Schengen, które straciły ważność w czasie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemiczncznego. W okresie obowiązywania tych stanów pobyt na podstawie ww. dokumentów był uznawany za legalny, a cudzoziemcy na ich podstawie mogli podejmować zatrudnienie, jeżeli posiadali ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową. Jednocześnie do dnia 1 sierpnia 2023 r. cudzoziemcy mieli czas na złożenie wniosku o wydanie dokumentów pobytowych. Jego zachowanie zapewnia uznanie pobytu w okresie biegu przedłużonego terminu za legalny.

Zezwolenia na pracę

Podobnie jak w akapicie powyżej w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie było wymagane zezwolenie na pracę, jeżeli cudzoziemiec wykonywał pracę wskazaną w rozporządzeniu ministra do spraw pracy podklas działalności gospodarczej, w których pojawia się znacznie wyższe zapotrzebowanie na siłę roboczą w niektórych okresach roku, a ponadto po dniu 13 marca 2020 r. cudzoziemiec posiadał ważne zezwolenie na pracę lub przypadał przynajmniej jeden dzień okresu pracy wskazanego w udzielonym cudzoziemcowi oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Z dniem 1 sierpnia 2023 r. ww. zwolnienia tracą moc. Traci moc również ważność zezwolenia na pracę, którego ważność upłynęła w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W tym dniu upłynął również termin na składanie wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę.